મુખ્ય મેનુ ખોલો
  • આળસથી કટાઈ જવા કરતાં મહેનતથી ઘસાઈ જવું વધારે સારું.
  • આળસ એ જીવતા માણસની કબર છે.