• આળસ કરનાર અને આરામ ઇચ્છનાર કદી પોતાની ઉન્નતિ ના કરી શકે.