ઢાંચો:Potd-w/સપ્તાહ-૧-૧ (મથાળું)

ટીમરુના ફળ
ગુજરાતના સુકા વનપ્રદેશોમાં ઉગતા ટીમરુ વૃક્ષના ફળ જે સ્વાદમાં મીઠા હોય છે.