ઇસુ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ઠીકઠાક
નાનું ઠીકઠાક
લીટી ૧૩:
* તેઓએ જે કાંઈ અપરાધો મારા વિરૂદ્ધ કર્યા હશે તેને હું માફ કરીશ, અને તેઓનાં પાપોને કદી યાદ નહિ કરું.” યર્મિયા 31:31-34
* દેવ આને નવો કરાર કહે છે, તેથી દેવે પહેલા કરારને જૂનો ઠરાવ્યો. અને જે કઈ જૂનું છે તે થોડા સમયમાં વિનાશ પામશે.
==સંદર્ભ==
{{સંદર્ભયાદી}}
[[શ્રેણી:ધાર્મિક વ્યક્તિત્વ]]
૬૫૧

edits