ઢાંચો:Delete: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
s:ઢાંચો:Delete માંથી આયાત કરેલ ૧ પુનરાવર્તન: કાવ્ય
(<div name="Deletion notice" class="boilerplate metadata" id="delete" style="background-color: #fee; margin: 0 2....થી શરૂ થતું નવું પાનું બાનવ્યું)
નાનું (s:ઢાંચો:Delete માંથી આયાત કરેલ ૧ પુનરાવર્તન: કાવ્ય)
 
૬૫૧

edits