ઢાંચો:Potd-w/સપ્તાહ-૩-૬ (મથાળું)

શોબિગી
શોબિગીનું અંગ્રેજી નામ (કોમન આયોરા) છે. સમગ્ર ભારત અને દક્ષિણપૂર્વ એશિયામાં તેની વિવિધ જાતો જોવા મળે છે.